پروژه های اقدام شده

نـام پروژه
تعداد (دستگاه)
سال ساخت
نـوع تـابلـو
محل اجرای پروژه

عراق 5

100 1392 Post 630KVA عراق

عراق 4

100 1392

 1000KVA Post

عراق

عراق 3

20000 1392

Distribution Panel

عراق

شرکت برق سیرجان 1 1392 MV Panel , Compact 20KV

سیرجان

شرکت لاوان نیرو

5 1392 DP بردسیر

شرکت فولاد کیش

6

1392

MDP&EMDP

کیش

شرکت لاوان نیرو

2

1392

Mobile Substation , Control, Protection,

Marshalling

شهربابک

فولاد کرمان

2

1392

MV 36KV

کرمان

نفت سپاهان

2

1392

MCC

اصفهان

فولاد خوزستان

6

1392

MDP ,

MV 6.6KV

اهواز

شرکت مهرآباد غرب 2 1392 MV 24KV

تبریز